Português Polonês
explanar wyjaśniać
explicar wyjaśniać
explodir wybuchać
explorar wykorzystywać
exploração wykorzystanie
exploração agrícola użytkowanie rolnicze
exploração agrícola intensiva gospodarka intensywna
Exploração de Marte Badania Marsa
exploração de pedreiras górnictwo w kamieniołomach
exploração de petróleo poszukiwanie ropy naftowej
exploração de recursos eksploatacja zasobów
exploração de regadio uprawa na obszarach nawadnianych
exploração dos oceanos eksploatacja mórz
Exploração espacial Podbój kosmosu
exploração florestal eksploatacja lasów
exploração leiteira ferma mleczna
exploração pecuária hodowla zwierząt
Explosions in the Sky Explosions in the Sky
explosivo wybuchowy
Explosivos são detonados perto do Consulado Britânico em Nova Iorque Eksplozja w konsulacie Wielkiej Brytanii w Nowym Jorku
explosão eksplozja
Explosão Cambriana Eksplozja kambryjska
explosões eksplozja
explosões nucleares eksplozja jądrowa
Exploud Exploud
explícito jasny
Expo wystawa światowa
expoente wykładnik
exponencial wykładniczy
Exponencial matricial Eksponenta macierzy
Exponenciação Potęga
expor odsłonić
exportação eksport
exportação de resíduos perigosos eksport odpadów niebezpiecznych
exposição eksponat
exposição a poluentes narażenie na zanieczyszczenia
Exposição mundial Wystawa światowa
Exposição Universal wystawa światowa
Exposição Universal de Roma Europa
exposição às radiações narażenie na promieniowanie
exposto znajda
Exposé Exposé
Express Yourself Express Yourself
expressamente wyraźnie
expressar przekazać
expressionismo ekspresjonizm
Expressionismo abstrato Ekspresjonizm abstrakcyjny
Expressionismo alemão Ekspresjonizm
Expresso de Hogwarts Ekspres Hogwart
Expresso do Oriente Orient Express
expressão mina
expressão idiomática związek frazeologiczny
expressão popular związek frazeologiczny
Expressão regular Wyrażenia regularne
expropriação wywłaszczenie
expulsar wyrzucić
expulsão wydalenie
exsurgência źródło
Ext Ext
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code EBCDIC
Extended play EP
EXtensible Hypertext Markup Language XHTML
Extensible Messaging and Presence Protocol Jabber
Extensible Stylesheet Language XSL
extensivo rozległy
extensão przedłużacz
Extensão de nome de ficheiro Rozszerzenie nazwy pliku
Extensômetro Tensometr
Exterior Gateway Protocol EGP
Exterioridade Wyglŕd
exterminar wytępić
Externalidade Efekty zewnętrzne
externalidades eksternalizacja
externo zewnętrzny
Externsteine Externsteine
extinguir zgasić