Português Polonês
ressurreição zmartwychwstanie
Restablecer Przywrócić poprzednią postać
Restama Szczodrzeniec
restaurante restauracja
restauração de edifícios restauracja budowli
Restauração de obras de arte Restauracja
Restauração Meiji Epoka Meiji
restauro de edifícios konserwacja budynków
restituir wrócić
resto reszta
restos zwłoki
restringir ograniczyć
restritivo ograniczający
restrição ograniczenie
resultado konsekwencja
resultar dawać
resumir streszczać
resumo skrót
Resveratrol Resweratrol
resíduo osad
resíduos odpady
resíduos agrícolas odpady rolnicze
resíduos animais odpady pochodzenia zwierzęcego
resíduos compostáveis odpady nadające się do kompostowania
resíduos da destilação wywar melasowy
resíduos da destilação do vinho ou das beterrabas wywar melasowy
resíduos de combustão pozostałości po spalaniu
resíduos de demolição odpady z rozbiórki
resíduos de desfibrador rozdrabniacz odpadów
resíduos de dragagem szlam z pogłębiania
resíduos de edifícios odpady budowlane
resíduos de embalagens odpady opakowaniowe
resíduos de jardins odpady organiczne z ogrodu
resíduos de metais odpady metalowe
resíduos de papel papiery odpadowe
resíduos de pesticidas pozostałości pestycydów
resíduos de plásticos odpady z tworzyw sztucznych
resíduos do consumidor odpady bytowe
resíduos domésticos odpady z gospodarstw domowych
resíduos farmacêuticos odpady farmaceutyczne
resíduos hospitalares odpady szpitalne
resíduos industriais odpady przemysłowe
resíduos inertes odpady nieaktywne
resíduos laboratoriais odpady laboratoryjne
resíduos líquidos odpady płynne
resíduos minerais odpady mieralne
resíduos orgânicos odpady organiczne
resíduos pastosos odpady maziste
resíduos perigosos odpady niebezpieczne
resíduos petrolíferos odzyskiwanie ropy naftowej z pozostałości
resíduos químicos odpady chemiczne
resíduos radioactivos odpady promieniotwórcze
resíduos sólidos volumosos odpady wielkogabarytowe
resíduos urbanos odpady komunalne
resíduos volumosos odpady kłopotliwe
Reta de Euler Prosta Eulera
Retail Handel detaliczny
retalho kawałek
retardado opóźniony
Retas paralelas Proste równoległe
retesado napięty
Rethymno Rethimno
reticente dyskretny
Reticulum Sieć
Reticulócito Retikulocyt
Reticências Wielokropek